Privádzať ľudí ku Kristovi, viesť ich k osobnému vzťahu s ním

 

 

 

Hlásať a prinášať život založený na Kristových hodnotách a princípoch

 

 

 

 

Vnášať tieto hodnoty do života spoločnosti

 

 

 

 

Podporovať takto zamerané kresťanské aktivity